Disclaimer

Условия за ползване на Интернет страницата на „Глаксосмитклайн” ЕООД

Екипът на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД Ви приветства и Ви благодари за Вашето посещение на Интернет страницата www.gsk.bg.

Настоящата страница, (наричана по-долу „страницата” или „Интернет страницата”) е разработена за целите на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД. Вашето посещение на страницата означава, че изразявате съгласие да бъдете обвързани от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на Интернет страницата на „Глаксосмитклайн” ЕООД.

 1. Никоя част от информацията, публикувана на Интернет страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД, не може да служи като съвет или препоръка, нито като мотивация за вземане на решение или за предприемане на действие.
  За съвети и препоръки по конкретни здравословни проблеми посетителите трябва да се доверяват САМО на семейния си лекар или на лекар-специалист в съответната област. Посещението на сайта НЕ може да замести консултацията с лекар или с магистър-фармацевт, нито да се възприеме като консултация, на базата на която може да се вземе медицинско решение за каквото и да е действие или бездействие, свързано със здравето на пациент.
 2. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на страницата, нито за своевременната й актуализация. Въпреки нашите най-старателни усилия, информацията на страницата може в даден момент да не бъде актуална или страницата да не бъде достъпна за потребителите. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на страницата. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД си запазва правото да поправя, променя и обновява изцяло или отчасти съдържанието на Интернет страницата във всеки един момент, както и да ограничава или да прекратява достъпа на потребителите до нея.

 3. Никоя част от съдържанието на Интернет страницата не следва да се възприема като предложение или покана за инвестиране или търгуване с дялове, акции или ценни книги на компанията ГлаксоСмитКлайн или на свързани с нея дружества или филиали.

 4. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД има правото да публикува авторски материали, когато дружеството е договорило подготвяне на такива за целите на страницата или използване на вече създадени произведения или публикуването на такива е свободно според разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Материалите се публикуват във вида, в който са предоствени на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД, без да бъдат редактирани или променяни от страна на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД НЕ дава гаранции, че при написването им не са допуснати неточности и/или грешки, нито че публикуваната информация е достоверна, точна или актуална. Дори информацията в материалите на страницата да е поднесена коректно, това не означава, че тя е приложима във всеки конкретен случай. Фактът на публикуването на някой материал на страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не означава потвърждение, одобрение, съгласие или гаранция от страна на екипа на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД по отношение на което и да е от изразените в материала становища, факти, препоръки и съвети. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не носи отговорност в случай на нарушения на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права посредством материали на трети лица, които са публикувани на страницата, нито за вреди или пропуснати ползи, произтекли по какъвто и да е начин във връзка с използването на информацията в такива материали. Публикуваните на страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД материали на трети лица не представляват позицията на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД.

 5. Страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД може да съдържа информация, свързана с научни екперименти и/или непотвърдени данни и/или научни прогнози, която на по-късен етап да бъде потвърдена/опровергана. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не носи отговорност за решения/действия, основани на такава информация, без направена консултация със специалист.

 6. Екипът на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не носи отговорност за резултатите и последствията от всеки опит информацията на страницата да се прилага без консултация със специалист, нито за преки и/или косвени вреди и/или пропуснати ползи, настъпили /причинени поради предоверяване на информацията на страницата, или поради невъзможност за нейното използване, нито за грешки или непълноти в съдържанието й. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до страницата, нито за вреди от компютърни вируси или други вреди на компютърно оборудване, причинени от достъпа в страницата. Използвайки информацията на Интернет страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД, потребителите поемат рисковете във връзка с използването на страницата и на публикуваната на нея информация.

 7. Интернет страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД може да съдържа връзки към други Интернет страници, включително към страници на филиали на ГлаксоСмитКлайн в други държави. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите. Въпреки че „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД се стреми да предоставя връзки само към страници, които са в съответствие с приложимото законодателство и стандартите на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД, същите страници биват променяни без изрично уведомяване на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД за това, поради което „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание.

 8. Съдържанието на Интернет страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД е собственост на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД и е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България. Използваните на страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени. Всяко копиране, възпроизвеждане или използване по друг начин на материали или части от материали от страницата, освен за лични нетърговски цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД, при условие че всяко копие на такъв материал трябва да съдържа означение за авторските или другите права на интелектуална собственост.

 9. Авторските права върху материалите, публикувани на Интернет страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД, са притежание на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД или на създателя на съответния материал. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на страницата води до нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права.

 10. Нищо от съдържанието на страницата не трябва да се възприема като отдаване на лиценз или друго право на ползване на промишлен дизайн, търговска марка или друг обект на интелектуална собственост, притежавани от „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД или от трето лице. Всички имена на посочени на страницата продукти са търговски марки на групата компании с името ГлаксоСмитКлайн, с изключение на онези марки или други обекти на право на интелектуална собственост, които са изрично посочени като собственост на трети лица.

 11. Търговски марки, които са собственост или за които има сключени лицензионни договори от „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД или свързаните с него дружества са представени в курсив, напр. Серетид или Avandia. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД не претендира за собственост или за свързаност с търговски марки на трети лица, които биха могли да бъдат споменати на Интернет страницата. Споменаването на търговски марки, изрично посочени като собственост на трети лица, служи единствено за обозначаване на продукти и услуги на съответните собственици и не е израз на спонсорство или препоръка от страна на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД за същите марки на трети лица.

 12. В случай че потребител на страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД отговори на публикуван материал с въпроси, коментари, предложения или друга информация, то такава информация ще бъде третирана като некофиденциална и „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД ще има право да я публикува и използва по всякакъв начин, без ограничения. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД има правото да използва идеи, концепции, ноу-хау, техники и други обекти на правото на интелектуална собственост, които се съдържат в такава информация за всякакви цели, включително за производство и рекламиране на продукти на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД.
 13. ГлаксоСмитКлайн” ЕООД събира лични данни (като име, адрес, телефон и други) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на страницата. Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на Интернет страницата на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство.

 14. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД няма право да предоставя лични данни на потребители на страницата на трети лица, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД във връзка с поддържането на страницата, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите. Тези трети лица се подбират според критериите на „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД и нямат право да използват личните данни за свои комерсиални цели.

 15. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на страницата в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 16. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД може да събира техническа информация, която не представлява лични данни, като брой и времетраене на посещенията на страницата, IP адреси и вид на браузерите на компютрите на потребителите и др. Тази информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на страницата. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на страницата само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на страницата или други потребители.

 17. „Бисквитки” (cookies),

  ГлаксоСмитКлайн "GlaxoSmithKline използва „бисквитки” (cookies), за да подобри взаимодействието на посетителите с нашия сайт и е публикувал нова политика за „бисквитките”. Новата политика обяснява какво са „бисквитките” и как ги използваме на нашия сайт. Ако не желаете да получавате "бисквитки", докато разглеждате нашия уебсайт, можете да промените настройките на браузъра си така, че да ви уведомява при получаване на бисквитки или можете да изберете да ограничите или блокирате „бисквитките”. Можете да научите повече за това как да управлявате "бисквитките", като посетите функцията за помощ на вашия браузър, или можете да посетите www.aboutcookies.org, която предоставя подробна информация относно управлението на "бисквитки" на най-популярните браузъри. Моля, имайте предвид, че части от сайта може да не функционира правилно, ако забраните бисквитките.

  Чрез затварянето на това съобщение, вие се съгласявате с използването на "бисквитки" на това устройство в съответствие с нашата политика, освен ако не сте ги забранили.

 18. „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД се задължава да осигури съответствието на страницата с разпоредбите на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и другите приложими нормативни актове от законодателството на Република България и на Европейския съюз, както и с всички етични правила и кодекси на съсловни организации, подписани от дружеството или на които дружеството е член.


^ Обратно към началото на страницата

България